Vedtægter for Westside Rodders

§ 1 Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Westside Rodders . Foreningen drives som kontingentforening og adressen er formandens.

§ 2 Formål:

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser for Rods.

§ 3 Medlemmer:

Som medlem kan optages enhver, der er ejer af en Rod, dvs. en ombygget model fra før 1949. Dette kan være enten en færdig bil eller en bil under opbygning.

§ 4 Eksklusion:

Stk. 1. Et medlem, der bevidst skader foreningens navn eller groft forulemper andre medlemmer kan ekskluderes af et flertal på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

§ 5 Generalforsamling:

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og kan enten være ordinær eller ekstraordinær. Begge former for generalforsamlinger er beslutningsdygtige, uanset antallet af fremmødte. Ved afstemninger sker vedtagelser ved simpelt flertal. Dog kræver vedtagelse af ændringsforslag til vedtægterne 2/3 flertal.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar, og den indkaldes med mindste 3 ugers varsel.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 3 ugers varsel, når mindst 1/3 af medlemmerne eller en enig bestyrelse fremsætter ønske herom.

§6 Bestyrelsen:

Stk. 1. Bestyrelsen består af formanden samt fire bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i utide kan den øvrige bestyrelse udpege en midlertidig suppleant blandt medlemmerne.

Stk. 3. Bestyrelsen udnævner en kasserer, samt en PR-mand.

Stk. 4. Formanden er på valg i lige år.

Stk. 5 Kassereren er på valg i ulige år.

§7 Kontingent:

Stk. 1. Foreningens årlige kontingent fastlægges til den årlige generalforsamling, og er pt. 200kr/medlem. Beløbet skal indbetales på klubbens bankkonto.

Stk. 2. Uanset hvornår man bliver medlem af foreningen i løbet af et kalenderår, betales det fulde årlige kontingent.

 §8 Regnskab:

Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren Peter Lindgren fører regnskabet og Gert Maj medlemslisten. 

Vedtægterne er vedtaget ved den generalforsamling den 5.2.2011