Vedtægter for Westside Rodders

Westside Rodders Vedtægter  opdateret D. 19-2-2023

§ 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Westside Rodders . Foreningen drives som kontingentforening og adressen er formandens

§ 2 Formål: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser for Rods.

§ 3 Medlemmer: Som medlem kan optages enhver , der har interesse for Rods,dvs. ombyggede biler fra før 1949

§ 4 Eksklusion: Stk.1. Et medlem ,der bevidst skader foreningens navn eller groft forulemper andre medlemmer kan ekskluderes af et flertal på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling .

§ 5 Generalforsamling:

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og kan enten være ordinær eller ekstraordinær. Begge former for generalforsamlinger er beslutningsdygtige, uanset antallet af fremmødte. Ved afstemninger sker vedtagelser ved simpelt flertal. Dog kræver vedtagelse af ændringsforslag til vedtægterne 2/3 flertal.

Stk.2. den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i Januar eller Februar, og den med mindst 3 ugers varsel.

Stk.3.Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen., skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen

Stk.4. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 3 ugers varsel, når mindst 1/3 af medlemmerne eller en enig bestyrelse fremsætter ønske herom.

§6 Bestyrelsen :

Stk.1. Bestyrelsen består af formand samt fire bestyrelsesmedlemmer.

Stk.2. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i utide kan den øvrige bestyrelse udpege en midlertidig suppleant blandt medlemmerne.

Stk.3. Bestyrelsen udnævner en PR-mand.

Stk.4.Formanden er på valg i lige år samt et menigt bestyrelses medlem.

Stk.5.Kassereren er på valg i ulige år samt to stk menigt bestyrelsesmedlem.

Stk.6.Bestyrelsen er bemyndiget til:

  • At udpege to bestyrelsesmedlemmer, hvor den ene altid er kasseren, til i fællesskab at kunne disponerer over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender
  • Ved udbetalinger fra klubbens konti, opretter kasseren betalingen via bank eller Mobile Pay konto, hvorefter udpeget bestyrelsesmedlem endeligt godkender betalingen.
  • At udpege to bestyrelsesmedlemmer, hvor den ene altid er kasseren, til i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.

§ 7 Kontingent:

Stk.1. Foreningens årlige kontingent fastlægges for næst kommende år til den årlige generalforsamling. Beløbet skal indbetales på klubbens bankkonto eller Mobile Pay, senest 3 hverdage før generalforsamlingens start. Hvis dette ikke sker, betragtes man som udmeldt og adgangen til den lukkede Facebook side slettes.

Stk.2. Uanset hvornår man bliver medlem af foreningen i løbet af et kalenderår ,betales det fulde årlige kontingent.

§ 8 Regnskab: Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren fører regnskab samt medlemslisten.

§9. Post til medlemmer: E-mail betragtes som lovligt fremsendt post til de betalende medlemmer. Medlemmerne er selv ansvarlige for at E-mails og person oplysninger er opdateret.